Εγγύηση REHAU

Η REHAU εγγυάται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγύησης, την άψογη ποιότητα των σωλήνων και των εξαρτημάτων του συστήματος RAUPIANO PLUS και φέρει την ευθύνη για 5 χρόνια, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση.

 

H παρούσα εγγύηση περιλαμβάνει τη δωρεάν αντικατάσταση των σωλήνων αποχέτευσης RAUPIANO PLUS και των σχετικών εξαρτημάτων, που έχουν παρουσιαστεί ζημιές, οι οποίες οφείλονται αποδεδειγμένα σε λάθος κατά την παραγωγή στο εργοστάσιο της REHAU. Η REHAU διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες της επιλογής της, την εφαρμογή πιθανών μέτρων αποκατάστασης. Η έγερση αξίωσης για παροχή εγγύησης κατά τη διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνει τη συνολική διάρκεια της εγγύησης.

Αποζημίωση

Η REHAU παρέχει αποζημίωση μέχρι το ποσό των 100.000€ ανά περιστατικό ζημιάς και συνολικά έως το ποσό των 200.000€, για όλες τις ζημιές που οφείλονται σε ελαττωματικό υλικό και επέρχονται στην εμπράγματη περιουσία του ιδιοκτήτη του δομικού έργου ή άλλου τρίτου, καθώς και για τις απορρέουσες περαιτέρω ζημιές. Στα πλαίσια αυτά παρέχεται αποζημίωση και για εκείνες τις ζημιές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εντοπισμού, αποσυναρμολόγησης ή αφαίρεσης των ελαττωματικών εξαρτημάτων και την αντικατάσταση ή τοποθέτηση εξαρτημάτων REHAU άψογης ποιότητας. Συγκαταλέγονται επίσης και οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής για την επαναφορά της κατάστασης, όπως ήταν πριν την επέλευση της ζημιάς. Αποκλείεται η αποζημίωση για απώλεια χρήσης, διακοπή λειτουργίας και μείωση της αξίας, καθώς και για περαιτέρω έμμεσες επακόλουθες ζημιές. Για όλες τις υπόλοιπες υλικές ζημιές ή και σωματικές βλάβες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, η REHAU ευθύνεται στην έκταση που ορίζει ο νόμος.

Προϋποθέσεις

  • Η ζημιά δεν επέρχεται μετά την πάροδο των 5 ετών από την ημερομηνία θέσης της εγκατάστασης σε λειτουργία.
  • Έχει αποσταλεί στη REHAU το πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο πιστοποιητικό εγγύησης, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία θέσης της εγκατάστασης σε λειτουργία.
  • Δεν χρησιμοποιούνται άλλα προϊόντα (σωλήνες ή εξαρτήματα), πέραν εκείνων της REHAU.
  • Η συναρμολόγηση της εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από επισήμως αναγνωρισμένη και εξειδικευμένη εταιρεία κατασκευής εγκαταστάσεων και έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφόμενες οδηγίες σχεδιασμού, τοποθέτησης και χρήσης.
  • Ζημιές πάσης φύσης, εξαιτίας παρεμβολής τρίτων (π.χ. διάτρηση αγωγών, ζημιές εξαιτίας παγετού κ.λπ.) και σφαλμάτων ή ελλείψεων συναρμολόγησης αποκλείονται από την εγγύηση.
  • Σε περίπτωση ζημιάς πρέπει να δοθεί άμεσα η ευκαιρία στη REHAU, ώστε να προβεί σε διερεύνηση της ζημιάς, το αργότερο εντός 8 ημερών από την επέλευση της ζημιάς, και πριν τη λήψη των μέτρων αποκατάστασης.
  • Οδηγίες επισκευής, καθαρισμού, συντήρησης και σωστού αερισμού του χώρου.