Εγγύηση REHAU

Η REHAU εγγυάται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγύησης, την άψογη ποιότητα των σωλήνων και των εξαρτημάτων του συστήματος RAUTHERM S μετά των πρεσσαριστών εξαρτημάτων αυτού και φέρει την ευθύνη για 10 χρόνια, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση.

 

H παρούσα εγγύηση περιλαμβάνει τη δωρεάν αντικατάσταση των σωλήνων ενδοδαπέδιας θέρμανσης RAUTHERM S και των σχετικών εξαρτημάτων, που έχουν παρουσιαστεί ζημιές, οι οποίες οφείλονται αποδεδειγμένα σε λάθος κατά την παραγωγή στο εργοστάσιο της REHAU. Η REHAU διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες της επιλογής της, την εφαρμογή πιθανών μέτρων αποκατάστασης. Η έγερση αξίωσης για παροχή εγγύησης κατά τη διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνει τη συνολική διάρκεια της εγγύησης.

Αποζημίωση

Η REHAU παρέχει αποζημίωση μέχρι το ποσό των 500.000€ ανά περιστατικό ζημιάς και συνολικά έως το ποσό των 1.000.000€, για όλες τις ζημιές που οφείλονται σε ελαττωματικό υλικό και επέρχονται στην εμπράγματη περιουσία του ιδιοκτήτη του δομικού έργου ή άλλου τρίτου, καθώς και για τις απορρέουσες περαιτέρω ζημιές. Στα πλαίσια αυτά παρέχεται αποζημίωση και για εκείνες τις ζημιές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εντοπισμού, αποσυναρμολόγησης ή αφαίρεσης των ελαττωματικών εξαρτημάτων και την αντικατάσταση ή τοποθέτηση εξαρτημάτων REHAU άψογης ποιότητας. Συγκαταλέγονται επίσης και οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής για την επαναφορά της κατάστασης, όπως ήταν πριν την επέλευση της ζημιάς. Αποκλείεται η αποζημίωση για απώλεια χρήσης, διακοπή λειτουργίας και μείωση της αξίας, καθώς και για περαιτέρω έμμεσες επακόλουθες ζημιές. Για όλες τις υπόλοιπες υλικές ζημιές ή και σωματικές βλάβες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, η REHAU ευθύνεται στην έκταση που ορίζει ο νόμος.

Προϋποθέσεις

  • Η ζημιά δεν επέρχεται μετά την πάροδο των 5 ετών από την ημερομηνία θέσης της εγκατάστασης σε λειτουργία.
  • Έχει αποσταλεί στη REHAU το πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο πιστοποιητικό εγγύησης, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία θέσης της εγκατάστασης σε λειτουργία.
  • Δεν χρησιμοποιούνται άλλα προϊόντα (σωλήνες ή εξαρτήματα), πέραν εκείνων της REHAU.
  • Η συναρμολόγηση της εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από επισήμως αναγνωρισμένη και εξειδικευμένη εταιρεία κατασκευής εγκαταστάσεων και έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφόμενες οδηγίες σχεδιασμού, τοποθέτησης και χρήσης.
  • Ζημιές πάσης φύσης, εξαιτίας παρεμβολής τρίτων (π.χ. διάτρηση αγωγών, ζημιές εξαιτίας παγετού κ.λπ.) και σφαλμάτων ή ελλείψεων συναρμολόγησης αποκλείονται από την εγγύηση.
  • Σε περίπτωση ζημιάς πρέπει να δοθεί άμεσα η ευκαιρία στη REHAU, ώστε να προβεί σε διερεύνηση της ζημιάς, το αργότερο εντός 8 ημερών από την επέλευση της ζημιάς, και πριν τη λήψη των μέτρων αποκατάστασης.
  • Οδηγίες επισκευής, καθαρισμού, συντήρησης και σωστού αερισμού του χώρου.